For prosjekterende

Vi har bygget nærmere 700 skoler i Norden!
Vi leverer alltid taksystemet med egne spesialiserte montører.

Markedets beste taksystem

Bærekonstruksjon av varmeforsinket tynnprofil i stål, der nedre flens opptar strekkpåkjenninger i snittet. Store besparelser i materialer og tid fra fundament til himling. Minimaliserer risikoen for byggeskader pga tilført fukt under byggeperioden med markedets raskeste taksystem. Lange spenn og lette elementer medvirker til bedre utnyttelse av innvendig areal. Intern kjernekompetanse med 30 års erfaring av takleveranser i Norden. Vi leverer alltid med egne spesialiserte montører. Markedets best testede taksystem.

18 meter spenn

Spenn: maks 18 m spenn
Termisk: u-verdi fra 0,08W/m² K
Brannkrav: REI-90
Byggetid: opp til 1.200 m² ferdig tak/dag
Produksjonskapasitet: 300.000 m²/år


Prosjektering i 3D

Vi prosjekterer i 3D og BIM, hvor vi bruker programmene Tekla Structures og Revit. Vi tegner fortsatt hovedsakelig i 2D AutoCad, men har kapasitet til å prosjektere i størrelsesorden 25 % av prosjektene i 3D. Dersom det er ønskelig med prosjektering i 3D, bør dette så langt mulig avklares i tilbudsfasen for å sikre kapasitet. Når det gjelder BIM, har vi begrenset vår delaktighet til at vi leverer takelementer i en ifc-modell.


Teknisk beskrivelse

Vi prosjekterer etter følgende godkjenninger

A.  Sintef Certifications side for våre tekniske godkjenninger
B.  Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

På siden Taksystem har vi samlet linker som er spesielt relevant for de(n) som prosjekterer bygg med Lett-Tak.

Opplegg for Lett-Tak elementer

Minimum oppleggsbredde for møtende elementer på samme bjelke er 180 mm, forutsatt at dette ikke er et lavbrekk (elementene kolliderer i topp).  Merk at HUP 180 ikke har reell oppleggsbredde på 180 mm og derfor ikke er egnet.  Minimum reell oppleggsbredde for ensidig opplegg er 100 mm.  Dette forutsetter fri ende.

Dersom elementene har opplegg på hatteprofiler må disse være torsjonsstive. Opplegg på hatteprofiler eller der elementene møter en hindring i forkant (f.eks. stålvinkel på betongvegg som går opp forbi taket) krever minimum oppleggsbredde 150 mm. Opplegg på betong krever innstøpt flattstål med minimum tykkelse 8 mm. Plassering og bredde på flattstålet avtales med oss. Ved takfall over 2,5°, må opplegg følge takets fall. På stålbjelker kan man for eksempel benytte påsveiset flattstål i takets fall.

Byggets stabilitet og Lett-Tak som avstivende skive

Byggets stabilitet er bestillers ansvar.  Dette gjelder både i byggeperioden og for ferdig bygning.  Det er også viktig at behovet for midlertidig avstivning ivaretas. Lett-Tak som avstivende skive krever andre tenkemåter enn f.eks. skive av betongdekke eller -elementer. Det er meget viktig at prosjektets RIB / ansvarlig for byggets stabilitet setter seg inn i virkemåten på et tidlig stadium i prosjekteringen. Se link om avstivende skive i menyen til høyre.

Når det gjelder stabilisering for jordskjelv har vi indikasjoner på at Lett-Tak kan være et gunstig valg for bygget dersom det tas hensyn til fra starten. Våren 2013 ble det gjennomført en masteroppgave hvor tre 2-etasjes regulære og ikke-regulære bygg ble analysert vha. FE-metoden. Resultatene viste at når det ble benyttet representative materialparametre for Lett-Tak i analysen ble, for de undersøkte byggene,

  • totallast på fundamentnivå («baseskjær») redusert med 15 – 25 %,
  • totallast på taknivå redusert vesentlig,
  • skjærstrømmene i taket redusert vesentlig og
  • skjærstrømmene i takflaten jevnet ut – færre spenningskonsentrasjoner ved vertikalavstivningene (reduksjonen er mer utpreget for regulært bygg enn for ikke-regulært).

Nødvendig dimensjoneringsgrunnlag

Prosjekteringsgrunnlag må sendes oss 8 uker før taket skal leveres (da menes leveringsuke i henhold til ordrebekreftelse / kontrakt). Merk! Lett-Tak deltar ikke i prosjekthotell og vanligvis ikke i detaljprosjektering av bygget før vi starter vår egen detaljprosjektering, men vi svarer naturligvis på spørsmål og er behjelpelig med avklaringer rundt vår leveranse.

Vi trenger tegningsgrunnlag fra ARK, RIB og RIV som 2D-filer i dwg-format samt pdf-filer. Dersom det finnes IFC-filer, ønsker vi disse tilsendt i tillegg.

Fra ARK trenger vi takplan, alle øvre etasjeplan (dersom taket er i ulike nivåer), hovedsnitt og detaljsnitt.

Fra RIB trenger vi bæresystemet i plan og snitt. I tillegg trenger vi et lastkart, altså en oversikt over alle laster som virker på taket. Laster som snølast, maksimal stedvindshastighet, vindkasthastighetstrykk qp, samt alle andre nødvendige laster. Innvendige formfaktorer for vind (cpi) som avviker fra det som er oppgitt i NS-EN 1991-1-4, avsnitt 7.2.9 (cpi = +0,2 / -0,3) må oppgis spesielt da beregning av denne krever utvidet kjennskap til byggets utforming. Lastkartet skal også vise hvor kreftene er tenkt ført ned i underliggende konstruksjoner. Dimensjoneringsgrunnlag for Lett-Tak som avstivende skive er omtalt på eget sted, se meny til høyre.

Fra RIV trenger vi takplan med målsatte utsparinger, samt plassering av sluk med angivelse av sluktype og dimensjon. Videre må det avklares hvem som leverer / monterer sluk.

All annen informasjon som er nødvendig for dimensjoneringen av taket, må oppgis.


TAKETS KONSTRUKSJON

Lett-taket er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer

  • Optimalisering av materialvalget
  • Tar hensyn til statiske og funksjonelle krav.
  • Varmeforsinket tynnprofiler i stål, nedre flens som opptar strekkpåkjenninger i snittet.
  • Øvre flens benyttes plate av kryssfiner, sammen med rekker i tre, fungerer som kuldebrobryter

Elementets overflate av finer danner et godt grunnlag for taktekkingen. Leveres med underlagspapp, eller Protan PVC takbelegg. Steinull-isolasjon legges i og mellom profilene og byggehøyden utnyttes maksimalt. Himlingen kan leveres ferdig med profilerte stålplater. På grunn av bæreverkets stivhet i alle retninger kan konstruksjonen fungere som en avstivende skive og har fordelaktige kvaliteter under seismiske laster blant annet på grunn av lav vekt og relativt myk oppførsel.