Uppstart/inledning

Säkerhetsrisken för Lett-Tak montörer är allmänt taget större vid montage på byggplatsen. Därför har vi utarbetat särskilda säkerhetsregler för dylika montage. De mest uppenbara risksituationerna uppstår i samband med fall från hög höjd och risk för klämskador under resning och placering av element med lyftkran.


Ingen åker till en byggplats utan att vara medveten om följande:

  • Säkerhetsföreskrifter, best. nr. 500 (Förordning till arbetsmiljölagen, utgiven av arbetsinspektionen)
  • Taksäkerhetsutrustning – Byggforskserien – A525.933 (ersatte A535.319 hösten 92)
  • Handledning gällande personlig säkerhetsutrustning

Arbetsledaren ansvarar för att alla känner till säkerhetsrutinerna. Montörer ska alltid informeras om ytterligare säkerhetsbestämmelser som entreprenören/uppdragsgivaren kräver att iakttas. Det här ska i så fall helst ske under ett arbetsplatsmöte om risk och säkerhet på morgonen före montering inleds. Den enskilda arbetstagaren hittar sedan egna, goda rutiner för att lösa den praktiska hanteringen av säkerhetsutrustningen, inom ramen för säkerhetsbestämmelserna, så att säkerheten bevaras och arbetet kan utföras effektivt. Lett-Tak har utarbetat en handlingsplan för brott mot säkerhetsbestämmelser.

Information om vår utbildning i arbetarskydd och allmän montageutbildning finns dokumenterad i egen folder. Alla arbetsledare har gått kurs i arbetarskydd  (HMS Verneombudkurs). Vi bör få meddelande om att montage påbörjas två veckor innan arbetet startar. Vi förutsätter att beställaren ger oss fri tillgång till lyftkran medan element monteras. Dessutom behöver vi fri tillgång till semitrailer på byggplatsen. Minimihöjd 4,5 m. Om det här inte går att ordna bör andra arrangemang avtalas separat med montageavdelningen hos Lett-Tak.

Montagebilder

HMS/Säkerhet

Allmänt

Lett-Tak Systemer arbetar systematiskt för att uppfylla kraven i lagstiftningen om miljö, hälsa och säkerhet och därmed  uppfyller man de krav som förekommer i föreskriften om att verksamheten ska arbeta systematiskt för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen (föreskriften om intern kontroll) fastställd genom konungens resolution 6. december 1996 och genom lag 4 februari 1977 nr. 4 om arbetarskydd och arbetsmiljö. Det är bekräftat att verksamheten är lagligen organiserad enligt gällande regelverk för skatter, arbetsmiljö och anställdas fackliga och sociala rättigheter. Företaget är registrerat i det norska leverantörsregistret STARTBANK ID: 130302

HMS/Säkerhet

Kollektiva skyddsåtgärder bör prioriteras framom personliga skyddsåtgärder.  Innan arbetet påbörjas på ett bygge eller annan färdig konstruktion bör arrangemang har gjorts som säkerställer att byggarbetarna når tak och övre plan på ett säkert sätt. Huvudentreprenören monterar godkända byggnadsställningar/trappor. Detta ska huvudentreprenören göra före monteringen påbörjas. Vi påminner om Byggherreföreskriften 01.01.2010 och AML §4 från 1 januari 2007.

Säkring av takyta

Lett-Tak Systemer AS ansvarar inte för säkerheten vid takytans ytterkanter. Dessa kan säkras kontinuerligt vartefter taket monteras. Entreprenör och/eller byggherre bekostar och utför detta. Arbete med att täcka avsatser och ytterkanter kan medföra extra kostnader vad gäller säkring i form av räcken och /eller byggnadsställningar. Detta avtalas direkt med täckningsföretaget. Kostnader för korrespondens mellan byggplats och vår HMS-ledare för montage är medräknade, liksom också en Säker Jobb Analys 2 timmar på mötesdagen. Övriga arbetsmoment faktureras enligt förbrukade timmar och resekostnader.

Överlämnande/granskning

Då Lett-Tak elementen är färdigmonterade hålls ett möte med vår arbetsledare. Han meddelar huvudentreprenören när sista monteringsdagen inträffar och då görs en slutgranskning. Under slutgranskningen registreras huruvida alla arbeten är utförda. Arbeten som inte är utförda registreras och man kommer överens om en tidsfrist då saken rättas till. Huvudentreprenören bör vara närvarande då slutgranskning företas.

Ifall entreprenören godkänner att arbetena är utförda händer följande:

  • Huvudentreprenören övertar risken vid skador på Lett-Tak Systems kontraktarbetare.
  • Lett-Tak System skyldighet att försäkra kontraktarbetare upphör.
  • Lett-Tak System har rätt att sända slutfaktura.

Brister som uppdagas under överlämnandet är Lett-Tak Systems fulla ansvar även om de kunde och borde har uppdagats under slutbesiktningen.

Vid överlämnandet inträffar följande: reklamationstiden börjar löpa. Slutgranskning och överlåtelse enligt NS3406 pkt. 35.