Montasje

Vi monterer ca 1.200 kvadratmeter tak/dag.
Våre elementer monteres alltid av egne spesialiserte montører.

 

Oppstart/tilkomst

Sikkerhetsrisikoen for montører ved Lett-Tak er generelt større ved montasje på byggeplass. Derfor er det utarbeidet spesielle sikkerhetsregler ved slik montasje. De mest åpenbare risikosituasjonene opptrer i forbindelse med fall fra høyere nivå, og klemfare ved heising og plassering av elementer med kran.

Ingen reiser på byggeplass uten å ha satt seg inn i følgende:

  • Sikkerhetsforskrifter, best. nr. 500 (Forskrift til arbeidsmiljøloven utgitt av arbeidstilsynet)
  • Taksikringsutstyr – Byggforskserien – A525.933 (erstatter A535.319 Høsten 92)
  • Veiledning om personlig sikkerhetsutstyr.

Bas er ansvarlig for at alle har satt seg inn i disse sikkerhetsrutinene. Ytterligere sikkerhetsbestemmelser som kreves av entreprenør/oppdragsgiver skal alltid informeres montører. Dette gjøres fortrinnsvis på SJA-møte om morgenen, før montasje. Innenfor sikkerhetsbestemmelsenes må den enkelte arbeider finne egne gode rutiner for den praktiske håndteringen av sikringsutstyret, slik at sikkerheten ivaretas, og arbeidet kan utføres effektivt. Lett-Tak har utarbeidet reaksjonmønster ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

Dokumentert opplæring i HMS i forbindelse med montasje generelt, vises til egen mappe. Alle baser har HMS verneombudkurs. Varsling om monteringsoppstart skal skje til oss senest to uker før oppstart. Vi forutsetter fri kran ved elementmonteringen fra bestiller, samt fri adkomst for semitrailer. Transport fra fabrikk til anleggsplassen, er inkludert.  Vi forutsetter fri tilgang på byggeplassen for semitrailer, min. 4,5m fri høyde. I andre tilfeller må dette avtales spesielt med Lett-Taks montasjeavdeling.


Montasjebilder


HMS/ Sikkerhet

Generelt

Lett-Tak Systemer jobber systematisk for å oppfylle kravene i helse-,miljø,- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredstiller kravene i foreskrift om systematisk helse,-miljø- og  sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4.februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldene skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

HMS/ Sikkerhet

Kollektive vernetiltak skal prioriteres fremfor personlige vernetiltak. Før det settes i gang arbeid på bygning og annen ferdig konstruksjon, skal det sørges for sikker adkomst til tak og toppdekke. Hovedentreprenør setter opp godkjent stillas/trappetårn. Dette må være utført av hovedentreprenør før montasjen starter. Vi minner om Byggherreforskriften av 01.01.2010 og AML §4 av 1. januar 2007.

Sikring av takflate

Lett-Tak Systemer AS har ikke ansvar for sikring av takflatens ytterkanter.  Det kan sikres fortløpende etter som taket blir montert.  Dette bekostes og utføres av entreprenør og/eller byggherre. Ved arbeid som inntekking av gesimser og ytterkanter ellers, kan det påløpe ekstra kostnader vedrørende sikring i form av rekkverk og/eller stillas. Dette avklares direkte med tekkefirma. Det er medregnet kostnader for korrespondanse mellom byggeplass og vår HMS-leder for montasje, samt Sikker Jobb Analyse på oppmøtedag med inntil 2 timer. Utover dette vil det bli fakturert for medgåtte timer og reisekostnader.


Lett-Tak montasjefilm


Overlevering/ befaring

Når Lett-Tak elementene er ferdig montert avholdes møte med vår bas.  Han melder fra til hovedentreprenør siste montasjedag og det gjennomføres en ferdigbefaring.  På ferdigbefaringen skal det registreres om arbeidene er ferdigstilt.  Arbeider som ikke er ferdigstilt, registreres og det gis en frist til å rette opp dette.  Hovedentreprenør må være tilgjengelig på tidspunket befaringen foretas.

Dersom entreprenør aksepterer arbeidene som ferdigstilte, inntrer følgende virkninger:

  • Hovedentreprenør overtar risikoen for skader på Lett-Tak Systemers kontraktarbeider.
  • Lett-Tak Systemer AS sin plikt til å holde kontraktarbeidene forsikret opphører.
  • Lett-Tak Systemer AS får rett til å sende sluttoppgjør.

Mangler som fremkommer ved byggherrens overtagelse er Lett-Tak Systemers fulle ansvar selv om disse kunne eller burde vært oppdaget på ferdigbefaringen.

Ved overtagelsen inntrer følgende virkning: reklamasjonsfristen begynner å løpe. Ferdigbefaring og overtakelse i.h.h.t. NS3406 pkt. 35


Se vårt prosjektgalleri