Dokumentation

Elementen tillgodoser kundernas krav efter 30 år av utveckling,
och är det bäst testade taket på marknaden.

Brandklasser

Element med 30 mm innertaksisolering har ett brandmotstånd  som motsvarar  REI-30 i förhållande till  NSEN 13501-2, medan element utan innertaksisolering har ett brandmotstånd som motsvarar REI-15.
Takelement med innertak av TRP-plåt och 50 mm stenull har  ett brandmotstånd som motsvarar REI-60.
Element med 100 mm innertaksisolering har ett brandmotstånd  som motsvarar  REI-90.
Värdena gäller vid brand från över- eller undersida. Se Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden (på norska).

Detaljsnitt av element

Brandmotstånd REI-15
Brannklasse REI-15 Lett-Tak Systemer
Brandmotstånd REI-30
Brannklasse REI-30 : Lett-Tak Systemer

Brandmotstånd REI-60
Brannklasse REI-60 : Lett-Tak Systemer
Brandmotstånd REI-90
Brannklasse REI-90 : Lett-Tak Systemer


Ljud

Mätning av ljudabsorbering med Lett-Tak element

Norges byggforskningsinstitut har på uppdrag av AS Lett-Tak Systemer utfört mätningar av ljudabsorberande faktorer på olika typer av Lett-Tak element med och utan ljudabsorberande undersidor.

Mätningarna utfördes i NBI’s ljudlaboratorium (ventilationslaboratoriet). Resultaten visar att ljudabsorberingen från  Lett-tak element är synnerligen god då utförandet har gjorts med perforerad skiva och tilläggsisolering (30-50 mm mineralull). Alla typer av perforerade skivor och tilläggsisolering (30-50 mm mineralull) ger synnerligen god ljudabsorbering, alla med vägda värden, αw från 0,85- 1,00. Perforeringsgraden gav en obetydlig skillnad i absorberingsfaktor. Lett-Tak levereras med 15-17 % perforeringsgrad som standard. Rapport om ljudabsorbtionsmätning av Lett-Tak-element, rapport nr. O 7691 (PDF på norska).

Slutrapport Flanktransmission

ätningar har gjorts på Lett-tak-element typ 31,  som har anlagts som flankerande konstruktion.  Som skiljekonstruktion användes en lätt vägg av dubbelgips. Resultaten visar att element med genomgående korrugerad stålplatta ger stor flanktransmission jämfört med andra lösningar för anslutning till vägg. Vid laboratoriemätningar uppnåddes en total ljudreduktion för väggar och element från Rw = 38 dB till Rw = 62 dB, beroende på anslutningslösningar mellan takelement och vägg. Flanktransmission, rapport nr. 100725 / 01 (PDF på norska). Se också Detaljsnitt for konstruksjon (LT-D). Målerapport Luftgjennomgang (PDF på norska) og Målerapport Luftlydsgjennomgang (PDF på norska). Resultat Sintef Sound Reduction index (PDF).


Miljö

Miljö- och energiklassificering av byggnader med Lett-Tak

Lett-Tak är en sammansatt produkt. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och använder oss uteslutande av  hållbart producerade delkomponeneter från erkända leverantörer.  Sintefs Tekniska Godkännande som utfärdats åt Lett-Tak från den 1 januari 2010 dokumenterar att inga hälso- och miljöfarliga material som finns upptagna på BREEAM NOR checklista A20 förekommer hos oss. Lett-Tak har lågt U-värde. För närvarande har Lett-Tak ingen EPD eller miljöcertifiering.  Klimatgasredovisning, Lett-Tak ser ut att vara gynnsamt. Lett-Tak finns registrerat i ProductXchange (tidigare cobuilder) där säkerthetsinformation om alla komponenter som används i våra takelement finns  länkade till vår affärsprofil.

Leverantörer och miljöprofil

Protan  |  Isola  |  Rockwool  |  Ruukki  |  Sika  |  Akzo Nobel  |  Tommen Gram

Leverandører og sertifiseringer

Flera av våra leverantörer (Rockwool, Protan och Ruukki) har utarbetat en miljövarudeklaration, EPD [1] som dokumenterar miljömässiga förhållanden gällande sina produkter. Flera leverantörer (Rockwool, Protan, Ruukki och Sika) har också miljöcertifierade styrsystem som följer ISO – standarden, ISO 14001 [2]. Limproducenten Akzo Nobel Coatings AS har certifiering som Miljøfyrtårn [3]. Träleverantören Bergene Holm och leverantören av konstruktionsplywood  Metsaliitto Cooperative är båda PEFC-certifierade [4}.

1) Mera information om EPD, se www.epd-norge.no
2) Mera information om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) Mera information om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.
4) Mera information om PEFC, se www.pefc.org.
5) Mera information om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Klimatredovisning

En vägledande uppskattning av utsläpp av växthusgaser har utarbetats för element från Lett-Tak. Redovisningen baserar sig på material som används i elementen och beaktar inte utsläpp från egen produktion eller transport/montage.  Utsläppsvärdena är hämtade från Klimagassregnskap.no, leverantörers miljövarudeklarationer och från egna uppskattningar då exakta värden inte funnits att tillgå. Källor anges i uträkningen. Klimatredovisning (pdf).

Se klimatredovisning (pdf) för Åsveien Skolan i Trondheim, Norge.


Tekniskt godkännande

Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden
Tilhörande detaljer till tekniskt godkännande ikon-round-pdf

FDV

Lett-Tak levererat med underlagspapp

FDV ikon-round-pdf
Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden
Bilaga 2: Datablad Isola papp ikon-round-pdf

Lett-Tak levererat med Protan SE 1,6

FDV ikon-round-pdf
Sintef Certifications sida för våra tekniska godkännanden
Sintef Certifications sida för teknisk godkännande TG 2010 Protan