Miljö- och energiklassificering

Lett-Tak är en sammansatt produkt. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och använder oss uteslutande av  hållbart producerade delkomponeneter från erkända leverantörer. 


SINTEFs Tekniska Godkännande som utfärdats åt Lett-Tak från den 1 januari 2010 dokumenterar att inga hälso- och miljöfarliga material som finns upptagna på BREEAM NOR checklista A20 förekommer hos oss.

Lett-Tak har lågt U-värde. För närvarande har Lett-Tak ingen EPD eller miljöcertifiering.  Många av takelementkomponenterna har EPD. Klimatgasredovisning, Lett-Tak ser ut att vara gynnsamt. Lett-Tak finns registrerat i ProductXchange (tidigare cobuilder) där säkerthetsinformation om alla komponenter som används i våra takelement finns  länkade till vår affärsprofil.

Återvinning

Lett-Tak har återvinning och avfallshantering på fabriken och följer miljöplanen för projekt. Se miljöplanen här.

Leverantörer och miljöprofil

Flera av våra leverantörer (Rockwool, Protan och Ruukki) har utarbetat en miljövarudeklaration, EPD [1] som dokumenterar miljömässiga förhållanden gällande sina produkter. Flera leverantörer (Rockwool, Protan, Ruukki och Sika) har också miljöcertifierade styrsystem som följer ISO – standarden, ISO 14001 [2]. Limproducenten Akzo Nobel Coatings AS har certifiering som Miljøfyrtårn [3]. Träleverantören Bergene Holm och leverantörena av konstruktionsplywood Metsä Wood og UPM Plywood är alla PEFC-certifierade [4}.

1) Mera information om EPD, se www.epd-norge.no
2) Mera information om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) Mera information om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.
4) Mera information om PEFC, se www.pefc.org.
5) Mera information om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Protan | Isola | Rockwool | Ruukki | Sika | Akzo Nobel | Metsä Wood | UPM Plywood | Bacaplast

Klimatredovisning

Lett-Tak-element har en global uppvärmningspotential (CO2-fotavtryck)som kan variera med tanke på funktion/styrka och som börjar på 25 – 30 kg CO2-ekv. pr. m² takyta (beroende på vad som inkluderas i beräkningen). Uträkningen är baserad på det material som används i elementerna och tar inte hänsyn till utsläpp från egen produktion eller transport/montage. Exempel (pdf) som inkluderar EPD-indikator vagga-till-grind + rivning+ recirkulering.

Vi vill bemärka att denna typ av uträkning vill vara helt beroende av vad som har inkluderats i de olika komponenternas värden. Vid en jämförelse bör man försäkra sig om att den info som skall vara grundlag är jämförbar. Det kan göras uppskattningar på CO2-fotavtryck för olika typer av Lett-Tak-element och med specifika värden från de olika komponenternas EPDer.

Ta kontakt för att få en beräkning för ett specifikt projekt.

Lågenergi element

Under de senast åren har intresset för energieffektiva byggnader ökat betydligt. Det finns idag många olika koncept som diskuteras och används i varierande utsträckning för byggnader med låg energianvändning i Sverige.

Med begreppet lågenergihus avses byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt praxis eller enligt vad byggnormen kräver.

Lett-Tak levererar lågenergi element – med U-värden från 0,08 W/m²K– med färdiga under- och yttertak. Långa spännvidder och lätta moduler gör att byggnadens invändiga yta utnyttjas maximalt.

Solcellsmoduler

Det blir allt vanligare att montera solcellsmoduler på byggnader i Sverige. Bidrag och lägre världsmarknadspriser har lett till att installationerna fördubblats fyra år i rad. Det vanligaste montagesättet sett till antalet anläggningar är moduler uppvinklade på infästa stativ som kan monteras direkt på våra element.

Här är ett urval projekt med krav på BREEAM-dokumentation:

  • Spikerverket hus B (Oslo, Nydalen)
  • Hoppern Skole med idrettshall (Moss)
  • Fremtiden Skole (Skarnes, Sør-Odal)
  • Kv. Pelaren 1 (Stockholm)
  • Veststiden skole og studentboliger (Kongsberg)
  • Pir Nord (Oslo Lufthavn)
  • Engelsviken Sjøhus (Fredrikstad)
  • Åsane Videregående skole (Bergen)
  • Nordvoll Skole (Oslo, Groruddalen)
  • Powerhouse Telemark (Porsgrunn)