Snabb montering av takelement

Lett-Tak har en produktionskapacitet på ca 300 000 m²/år och vi kan montera t.o.m. ca 1 200 m² tak per dag. Våra element monteras alltid av egna specialiserade montörer.


Ingen åker till en byggplats utan att vara medveten om följande:

  • Säkerhetsföreskrifter, best. nr. 500 (Förordning till arbetsmiljölagen, utgiven av arbetsinspektionen)
  • Taksäkerhetsutrustning – Byggforskserien – A525.933 (ersatte A535.319 hösten 92)
  • Handledning gällande personlig säkerhetsutrustning

Se vår video från montering på byggarbetsplatsen:

Säkerhet och säkerhetsrutiner

Ledningen och monteringsledaren ansvarar för att alla känner till säkerhetsrutinerna. Lett-Taks monteringsledare har det överordnade ansvaret på byggplatsen. Ytterligare säkerhetsbestämmelser som krävs av entreprenör/uppdragsgivare skall alltid meddelas Lett-Tak innan projektet startar så att informationen kan förmedlas vidare till våra montörer. Under det obligatoriska SJA (SäkerJobbAnalys) -startmötet på morgonen före montering inleds, måste information ges om alla extraordinära åtgärder på byggplatsen. Förutom förutbestämda säkerhetsbestämmelser skall varje montör skapa egna goda rutiner för den praktiska hanteringen av säkerhetsutrustningen så att säkerheten tryggas och arbetet kan utföras på ett effektivt sätt.

Lett-Tak har färdiga reaktionsmönster för brott mot interna säkerhetsbestämmelser samt SJA som utarbetats tillsammans med byggplatsens ledning.

Information om vår utbildning i arbetarskydd och allmän montageutbildning finns dokumenterad i egen folder. Alla arbetsledare har gått kurs i arbetarskydd  (HMS Verneombudkurs). Vi bör få meddelande om att montage påbörjas två veckor innan arbetet startar. Vi förutsätter att beställaren ger oss fri tillgång till lyftkran medan element monteras. Dessutom behöver vi fri tillgång till semitrailer på byggplatsen. Minimihöjd 4,5 m. Om det här inte går att ordna bör andra arrangemang avtalas separat med montageavdelningen hos Lett-Tak.

Takets konstruktion

Elementets översida av plywood utgör ett bra underlag för takduken. Elementen levereras med asfalt underlagspapp, eller Protan PVC takbeläggning. Isolering läggs i och mellan profilerna och bygghöjden utnyttjas maximalt. Undertaket kan levereras färdigt monterat på elementet med profilerade stålplåtar.

Montagebilder

HMS/Säkerhet

Allmänt

Lett-Tak Systemer arbetar systematiskt för att uppfylla kraven i lagstiftningen om miljö, hälsa och säkerhet och därmed  uppfyller man de krav som förekommer i föreskriften om att verksamheten ska arbeta systematiskt för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen (föreskriften om intern kontroll) fastställd genom konungens resolution 6. december 1996 och genom lag 4 februari 1977 nr. 4 om arbetarskydd och arbetsmiljö. Det är bekräftat att verksamheten är lagligen organiserad enligt gällande regelverk för skatter, arbetsmiljö och anställdas fackliga och sociala rättigheter. Företaget är registrerat i det norska leverantörsregistret STARTBANK ID: 130302

HMS/ Säkerhet

Kollektiva försiktighetsåtgärder skall prioriteras framom personliga försiktighetsåtgärder. Före arbete inleds på bygget och annan färdig konstruktion skall säker åtkomst till tak och övre plan ordnas. Nödutgångar skall vara ordnade. Om hiss används på byggplatsen skall arbetstillsynens kriterier efterföljas. 

Huvudentreprenören ordnar godkänd åtkomst till taket såsom ställningar/trapptorn. Detta måste huvudentreprenören ordna i god tid före montering inleds.

Säkring av takyta

Lett-Tak Systemer AS ansvarar inte för säkringen av takets ytterkanter.  Avtal kan ingås i SJA om användning av 2m regeln vid montering. Vid eventuella andra avtal skall hänsyn tas till kollektiva försiktighetsåtgärder för raka eller sneda tak. Avtal kan ingås om att taket säkras kontinuerligt medan takelementen monteras.  Detta bekostas och utförs av entreprenören och/eller byggherren. Arbeten med intäckning av övriga sarger och ytterkanter kan medföra extra kostnader och säkerhetskrav i form av staket och/eller ställningar. Detta bör avtalas direkt med UE för takduk som skall utföra arbetet. Kostnader inkluderas för max 2 timmar kommunikation mellan byggplats och vår montagekoordinator för montage, samt Säker Jobb Analys på första dagen. Ytterligare timmar faktureras enligt förbrukning och resekostnader.

Överlämnande/ Slutbesiktning

När Lett-Tak elementet är färdigmonterat hålls ett överlämningsmöte med vår monteringsledare och byggledare.  Lett-Taks monteringsledare meddelar huvudentreprenören när sista monteringsdagen inträffar och då görs en slutgranskning. Arbeten som inte är färdigställda registreras och det bestäms en tidsfrist för att slutföra arbetena. Huvudentreprenörens byggledare eller förman måste vara anträffbar då inspektionen äger rum.

Om entreprenören accepterar arbete som färdigställt inträffar följande:

  • Huvudentreprenören övertar risken vid skador på Lett-Tak Systems kontraktsarbeten.
  • Lett-Tak System skyldighet att försäkra kontraktarbetare upphör.
  • Lett-Tak System har rätt att sända slutfaktura.

Brister som framkommer vid byggherrens övertagning är Lett-Tak Systemers fulla ansvar fastän dessa kunde eller borde ha upptäckts under slutbesiktningen.

Slutbesiktning enligt ABT 06/07 kap. 7, utförs samma dag entreprenad färdigställas. Efter godkände vid slutbesiktning är entreprenaden avlämnad.