Projektering i 3D

Vi projekterar i 3D och BIM och använder programmen Tekla Structures och Revit. Vad gäller BIM har vi begränsat vår delaktighet så att vi levererar takelement som en IFC-modell, ifall projektet har högre BIM-krav än utbyte av IFC-modell bör detta avtalas om då kontrakt uppgörs.


Teknisk beskrivning

Vi projekterar med följande godkännanden:

A.  SINTEF Certification Teknisk Godkjenning nr. 2215 för Lett-Tak element
B.  Centralt godkännande av företaget gällande ansvarsrätt enligt plan- och bygglagen

På sidan Taksystem har vi samlat länkar som är särskilt viktiga för de(n) som projekterar byggande med Lett-Tak.

Lett-Tak elementens upplägg

Minsta upplagsbredd för mötande element på samma balk är 180 mm, förutsatt att elementen inte kolliderar vid topp. Notera att reell upplagsbredd för RHS 180 inte är 180 mm och att det därför inte är lämpligt. Minsta upplagsbredd för ensidiga upplag är 100 mm. Detta förusätter fri ände.

Ifall elementen har upplag mot hattprofil bör dessa vara torsionsstyva. Upplag på hattprofil eller då element möter ett hinder i främre kant (t.ex. stålvinkel på betongvägg som fortsätter upp över taket) kräver minst 150 mm upplagsbredd. Upplag på betong kräver minst 8 mm tjockt ingjutet plattstål. Plattstålets placering och bredd avtalas med oss. Om taklutningen överstiger 2,5° måste upplaget följa taklutningen. På stålbalkar kan t.ex. plattstål användas med takets lutning.

Byggets stabilitet och Lett-Tak som avstyvande skiva

Beställaren ansvarar för byggets stabilitet. Detta gäller såväl under byggperioden som för färdig byggnad.  Det är också viktigt att tillgodose behovet av tillfällig avstyvning. Lett-Tak som avstyvande skiva kräver ett annat sätt att tänka jämfört med exempelvis en skiva av betongdäck  eller ett betongelement. Det är mycket viktigt att projektets konstruktör/ anvarig för byggets stabilitet sätter sig in i hur konstruktionen beter sig i ett så tidigt skede av projektet som möjligt. Se länk om avstyvande skivor i menyn til höger.

Vad gäller stabilisering med tanke på jordskalv har vi indikationer på att Lett-Tak kan vara ett fördelaktigt byggval eftersom vi beaktar detta från första början. Våren 2013 gjordes en magisteruppsats där tre reguljära och oreguljära byggen i två våningar analyserades med hjälp av FE-metoden. Resultaten visade att när representativa materialparametrar för Lett-Tak används i analysen visar resultaten för de undersökta byggena:

  • en minskning av totallast (“basskär”) på fundament med 15 – 25 %,
  • en väsentlig minskning av totallast på tak,
  • en väsentlig minskning av skjuvströmning i taket och
  • en utjämning av skjuvströmning i takytan – färre spänningskoncentrationer i vertikala förstärkningar (minskningen är  mer utpräglad i reguljära byggen  än i oreguljära).

Nödvändiga dimensionseringsunderlag

Vi behöver ritningsunderlag från arkitekt, konstruktör och VVS-planerare som 2D-filer i dwg-format och som pdf-filer. Om IFC-filer finns önskar vi få dem som tilläggsmaterial. Av arkitekten behöver vi takplanen, alla övriga våningsplan (om taket har olika nivåer), huvudsnitt och detaljsnitt.

Av konstruktören behöver vi bärsystemet i plan och snitt. Dessutom behöver vi en lastkarta, dvs. en översikt av alla laster som verkar på taket. Laster är snölast, maximal vindhastighet, hastighetstryck under vindby qp samt övriga laster som vi behöver känna till.

Invändiga formfaktorer gällande vind (cpi) som avviker från vad som angetts i NS-EN 1991-1-4, avsnitt 7.2.9 (cpi = +0,2 / -0,3) bör anges separat då beräkningar av dessa kräver detaljerad kunskap om hur bygget är utformat. Lastkartan skall också visa hur det är tänkt att krafterna förs ner i underliggande konstruktion. Dimensioneringsunderlag för Lett-Tak som avstyvande skiva förklaras i ett annat kapitel, se menyn till höger.

Av VVS-planeraren  behöver vi takplanen med utsatta urtag och placering av dränering med dräneringstyp och dimensioner. Dessutom bör det klarläggas vem som levererar / monterar brunnar. All övrig information som behövs för dimensionering av taket bör anges.

Takets konstruktion

Lett-taket är uppbyggt av olika statiskt samverkande material.

  • Optimering vid valet av material.
  • Beaktar statiska och funktionella krav.
  • Varmförzinkade tunnprofiler i plåt, nedre flänsen upptar dragpåkänningar i snittet.
  • På övre fläns används plywoodskiva som tillsammans med reglar av trä fungerar som köldbrygga

Elementets övre yta av faner utgör en bra grund för takläggningen. I våra leveranser ingår underlagspapp eller Protan PVC takbeläggning. Isolering av stenull läggs i och mellan profilerna och bygghöjden utnyttjas maximalt. Innertaket kan levereras med färdigt profilerade TRP-skivor. Eftersom bärverket är styvt i alla riktningar kan konstruktionen fungera som en avstyvande skiva och det har gynnsamma egenskaper vid seismisk belastning bl.a. på grund av den låga vikten och det relativt mjuka beteendet.