Avstivende skive

Avstivende skive

Produksjonsmedarbeider setter sammen et takelement

Når det brukes Lett-Tak elementer i en takkonstruksjon vil takelementene, sammen med et fornuftig prosjektert avstivningssystem, kunne fungere som en avstivende skive. En takskive er en del av hovedbæresystemet og er like viktig for byggets stabilitet som søyler og bjelker.

Lett-Tak Classic som avstivende skive

Byggets stabilitet er en viktig ansvarsoppgave for bestilleren, både midlertidig under byggeprosessen og for den ferdige bygningen. Ved bruk av Lett-Tak som avstivende skive kreves det en annen tilnærming enn for betongdekke eller -elementer. Det er derfor svært viktig at prosjektets RIB eller ansvarlige for byggets stabilitet setter seg inn i Lett-Tak’s virkemåte på et tidlig stadium i prosjekteringen. Dokumenter med informasjon på norsk og engelsk finnes på denne siden.

Gunstig valg for seismiske laster

Indikasjoner tyder på at Lett-Tak kan være et gunstig valg for stabilisering mot jordskjelv, gitt at dette blir tatt i betraktning fra starten av byggeprosessen. Våren 2013 ble det gjennomført en masteroppgave hvor tre 2-etasjes regulære og ikke-regulære bygg ble analysert vha. FE-metoden. Resultatene viste at for de undersøkte byggene, når representative materialparametre for Lett-Tak ble benyttet i analysen, oppnådde man følgende resultater:

  • Totallasten på fundamentnivå («baseskjær») ble redusert med 15-25%.
  • Totallasten på taknivå ble betydelig redusert.
  • Skjærstrømmene i taket ble redusert vesentlig.
  • Skjærstrømmene i takflaten jevnet ut, og det var færre spenningskonsentrasjoner ved vertikalavstivningene (det var en mer utpreget reduksjon for regulære bygg enn for uregulære).
  1. Dokument ikon
    LettTak_skive_norsk-2016235 KB
  2. Dokument ikon
    LettTak_skive_engelsk-2016344 KB

Har du spørsmål om Lett-Tak Classic som avstivende skive? Kontakt oss for mer informasjon.