Avstyvande skiva

Avstyvande skiva

Produksjonsmedarbeider setter sammen et takelement

När Lett-Tak-element används i en takkonstruktion kan takelementen tillsammans med ett förnuftigt utformat avstyvningssystem fungera som en avstyvande skiva. En takskiva är en del av huvudbärsystemet och är lika viktig för byggnadens stabilitet som pelare och balkar.

Lett-Tak Classic som avstyvande skiva

Byggnadens stabilitet är ett viktigt ansvar för byggherren, både tillfälligt under byggprocessen och för den färdiga byggnaden. Vid användning av Lett-Tak som avstyvande skiva krävs ett annat tillvägagångssätt än vid betongtäckning eller betongelement. Det är därför mycket viktigt att projektets RIB eller de som ansvarar för byggnadens stabilitet sätter sig in i Lett-Taks funktionssätt under ett tidigt skede i projekteringen. Dokument med information på norska och engelska finns på denna sida.

Gynnsamt val för seismiska laster

Indikationer tyder på att Lett-Tak kan vara ett gynnsamt val för stabilisering mot jordbävningar, givet att detta beaktas redan från byggprocessens start. Våren 2013 genomfördes en masteruppsats där tre 2-vånings reguljära och icke-reguljära byggnader analyserades med hjälp av FE-metoden. Resultaten visade att för de undersökta byggnaderna, när representativa materialparametrar för Lett-Tak användes i analysen, erhölls följande resultat:

  • Den totala belastningen på fundamentnivå (”basskjuvning”) minskade med 15–25 %.
  • Den totala lasten på taknivå minskade avsevärt.
  • Skjuvströmmarna i taket minskade avsevärt.
  • Skjuvströmmarna i takytan jämnades ut och det uppstod färre spänningskoncentrationer vid vertikalavstyvningarna (det var en mer uttalad minskning för reguljära byggnader än för icke-reguljära).
  1. Dokument ikon
    Lett-Tak_skiva_norsk-2016235 KB
  2. Dokument ikon
    Lett-Tak_skiva_engelska-2016344 KB

Har du frågor om Lett-Tak Classic som avstyvande skiva? Kontakta oss för mer information.