Dette taket håndterer overvann

Dette taket håndterer overvann

Klimaendringer har ført til økte utfordringer knyttet til regn og ekstremvær. Hvordan kan valg av tak bidra til å redusere belastningen på byens avløpssystemer, redusere risikoen for vannskader og bidra til økt bærekraft?

Regn som plasker på et tak

Dagens avløpssystemer har ofte begrenset kapasitet til å håndtere den økende nedbørsmengden under kraftige regnskyll. De pågående klimaendringene vil ytterligere øke denne påkjenningen i tiden som kommer. En løsning på dette er lokal overvannshåndtering, som kan realiseres gjennom blå tak.

Blå tak er konstruert for å håndtere overvann ved kraftig nedbør og plutselige regnskyll. Takløsningen bidrar til å redusere belastningen på byens avløpssystemer ved å forsinke regnvannet, redusere oversvømmelsesrisiko, forebygge skader på bygninger og forbedre bygningens energieffektivitet.

Regnvanns­håndtering

Blå tak bidrar til å redusere belastningen på byens avløpssystemer ved å begrense mengden regnvann som går direkte i avløpet. Taket har løsninger som reduserer store mengder vann til utløp, og magasinerer dette på taket før det gradvis slippes ut. Dette forebygger oversvømmelser og avrenning av forurensninger i nærliggende vannkilder, og kan forbedre vannkvaliteten og beskytte økosystemene. Samtidig reduseres behovet for oppgraderinger og utvidelser av avløpssystemet, og sparer kostnader for kommunen og samfunnet.

Energieffektivitet

Blå tak kan også bidra til å forbedre bygningens energieffektivitet. Ved å isolere taket og redusere varmeabsorpsjonen kan de bidra til å redusere kjølebehovet om sommeren. Dette kan resultere i lavere energikostnader og redusert bruk av klimaanlegg.

Biologisk mangfold og estetisk appell

I kombinasjon med beplantning, blir det et blågrønt tak som skaper et grønt og naturlig utseende. Blågrønne tak gir et utvalg av mikrohabitater og tilbyr næring og ly for ulike insekter, som i sin tur kan bidra til å opprettholde et komplekst økosystem. I tillegg til de miljømessige og funksjonelle fordelene kan blå tak tilføre estetisk appell til bygninger og byområder.

Vannressursbevaring

Ved å fange og bruke regnvannet kan blå tak bidra til å bevare vannressursene. I stedet for å bli avledet, kan regnvannet samles opp og brukes senere til vanning av planter, toalettspyling eller andre ikke-drikkevannsformål. Dette bidrar til å redusere vannforbruket og avlaste det offentlige vannforsyningssystemet.

Praktiske og bærekraftige bygg

I møte med økende utfordringer knyttet til klimaendringer og økende mengder nedbør, er valg av bærekraftige byggematerialer og løsninger avgjørende. Ved å velge blå tak tar vi et skritt i riktig retning mot å skape mer praktiske og bærekraftige bygg som kan tåle de påkjenningene som følger med klimaendringene og de økende nedbørsmengdene.

Kontakt oss for mer informasjon om blå tak.