Slik får du god totaløkonomi i byggeprosjektet

Slik får du god totaløkonomi i byggeprosjektet

Kostnadsoverskridelser er et kjent fenomen i byggebransjen både nasjonalt og internasjonalt. Komplekse utfordringer i forbindelse med kostnadsestimering og kostnadsinformasjon, samt varierende kvalitet på kommunikasjon mellom aktørene er typiske årsaker til dette. Dette kan være en utfordrende prosess, men ved å bruke de riktige prosessene og samarbeidspartnerne, kan byggeprosjektene gjennomføres på en måte som gir god totaløkonomi.

Service-pa-tak-Lett-Tak
Gitte Manvik i Lett-Tak

Skrevet av: Gitte Manvik
Teknisk sjef
Lett-Tak Systemer AS
gitte.manvik@lett-tak.no
+47 41 22 29 23

Tidlig planlegging av byggeprosjektet

Mye handler om å planlegge tidlig nok, og stille de riktige spørsmålene før prosjektet påbegynnes. Grundige studier av miljøpåvirkninger, levetidskostnader, verdiskapning og lønnsomhet legger grunnlaget for kontroll, avvikshåndtering og fleksibilitet gjennom hele byggeprosjektet. Det er svært mye enklere og rimeligere å påvirke prosjektet i en tidlig fase enn etter at avvikene begynner å dukke opp.

Tydelig definert arbeidsomfang

Et tydelig definert prosjektomfang og krav til kvalitet fra bestiller er nødvendig før arbeidet med kostnadsestimering påbegynnes. I de fleste prosjekter må man forholde seg flere interessenter, og det kan være lønnsomt å gjennomføre en interesseanalyse før prosjektet detaljeres og bestilles. Analysen skal gi svar på hvem interessentene er, hvilke behov de har i prosjektet, påvirkningskraft, og hvordan de bør involveres. På denne måten kan man unngå at det i etterkant dukker opp ekstra detaljer som ikke var en del av den opprinnelige bestillingen.

God budsjettstyring

Sett opp et detaljert budsjett for hvert trinn i prosjektet, og identifiser hvordan du skal følge opp og kontrollere kostnadene gjennom hele prosjektet. Bruk erfaring fra tidligere prosjekter, definer ambisjonsnivå og omfang, og ta hensyn til dagens markedssituasjon.

Fokus på kostnadsreduksjon

Ha fokus på hvordan du kan redusere kostnadene hvis det er nødvendig, og hvordan du kan spare penger gjennom hele prosjektet. Sjekk ut hvordan ulike underleverandører kan hjelpe deg med å spare tid og kostnader allerede i en tidlig fase.

Tidsstyring

At prosjektet blir gjennomført innenfor tidsrammen påvirker blant annet økonomien i prosjektet og renomméet til entreprenøren. Definer hvordan prosjektet skal gjennomføres innenfor tidsrammen, hvordan eventuelle forsinkelser skal håndteres, og sørg for at det er tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig. Ved å velge underleverandører som kan involveres tidlig i prosjektet og ta ansvar for større deler av prosjektløpet, økes mulighetene for realisering innen fastsatt tidsramme.

Kvalitetsstyring

Sørg for at prosjektet tilfredsstiller kravene til kvalitet, og planlegg hvordan du skal håndtere eventuelle kvalitets utfordringer som oppstår.

Risikoanalyse

Risikostyring

Sett opp en risikoanalyse hvor du identifiserer risikofaktorer som kan oppstå i løpet av prosjektet, samt en handlingsplan for hvordan du kan unngå eller begrense de ulike risikofaktorene. En risikoanalyse gir deg et godt bilde av hva du bør være observant på gjennom prosjektet, sannsynlighetsgrad og konsekvensgrad av disse, og hvilke tiltak du bør iverksette før eller om hendelsene inntreffer.

Tett kommunikasjon mellom partene

God kommunikasjon mellom alle parter involvert i prosjektet er essensielt for å lykkes med god totaløkonomi i byggeprosjektet. Åpenhet, tett kommunikasjon og dokumentasjon mellom involverte parter skaper et felles eierskap til prosjektet, og gjør det enklere å få alle til å trekke i samme retning. Unngå misforståelser ved å bruke begreper som forstås av alle.

Økonomisk evaluering og læring

Evaluering av prosjektets økonomiske effekt, herunder vurdering av prosjektets lønnsomhet og avkastning, gir læring til neste prosjekt. På denne måten står du sterkere rustet til å forbedre prosessen neste gang.

Levetidskostnad

Alle offentlige byggherrer og -eiere er pålagt å vurdere livssykluskostander (LCC) ved anskaffelser (ref. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).. NS 3454 er hjelpemiddel for å gjennomføre analysene. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt, samt i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Ved å foreta LCC-beregninger gjennom hele byggeprosjektet, kan du tidlig vurdere tekniske og bygningsmessige valg og konsekvensene dette får for driften av bygget.

Valg av leverandør påvirker totaløkonomien

Valg av riktige underleverandører i et byggeprosjekt påvirker totaløkonomien i stor grad. Men når en leverandør skal velges for et byggeprosjekt, er det mer enn selve pristilbudet som bør vurderes.

Forprosjektering-Lett-Tak

Les nøye hva pristilbudet faktisk inkluderer, slik at ikke epler blir sammenliknet med pærer. Vil det lønne seg å involvere underleverandøren tidlig for å unngå dobbelt opp med prosjekteringskostnader? Kan deler av prosjekteringskostnadene trekkes fra dersom underleverandøren står for prosjektering selv? Hva slags dokumentasjon får du før, underveis og etter ferdigstillelse av prosjektet? Er levering og montering inkludert i prisen?

Miljø, bærekraft og kvalitet

Med dagens krav til levetid, bærekraft og miljø, må produktene være av god kvalitet for å sikre at de vil vare og fungere som forventet. Produktene skal helst kunne resirkuleres og ha mulighet til å være gjenbrukbare. Kan leverandøren dokumentere lavt CO2-avtrykk? Har produktene lav U-verdi? Gir leveransen nullavtrykk på byggeplassen? Er produktene gjenbrukbare? Er produktene resirkulerbare?

Leverings- og monteringstid

Leverandøren bør har en god historikk for å levere produkter eller tjenester på tid og i henhold til avtalte krav. Rask og sikker levering og montering sikrer ikke bare fremdrift for den valgte underleverandørens oppdrag, men også for de andre leverandørene. Om for eksempel et tak kan legges på 1-2 dager fremfor en uke, vil også innvendige arbeider kunne starte tidligere. Kan produktet/tjenesten leveres innenfor nødvendig tidsramme? Hvor lang tid kreves for å montere produktet, og hvilke konsekvenser får dette for de andre aktørene? Har produktets utforming noen betydning for leverings- og monteringstid? Sørger leverandøren selv for transport til byggeplassen, eller må det brukes ekstra tid på å koordinere dette? Monterer leverandøren selv?

Mann tar i mot takelement

Fleksibilitet

Det kan oppstå uventede hendelser i løpet av et byggeprosjekt, og derfor er leverandører som er fleksible og som kan tilpasse seg endringer i prosjektet, ofte gode valg. Har leverandøren selv kontroll på produksjonen? Hva med kontroll på levering og montering? Har leverandøren ekstra ressurser å sette inn om det kreves?

Produksjon Lett-Tak

Service og support

Forsikre deg om at leverandøren tilbyr god service og support i etterkant. For både byggherren, arkitekten og entreprenøren vil det være en investering i både trygghet og økonomi om underleverandøren kjenner hele verdikjeden til produktet sitt – fra prosjektering, til produksjon, levering og montering. Ikke minst er det en stor fordel for byggherren om underleverandøren har en god service- og ettermarkedsavdeling som kan ivareta produktet i de mange årene etter at det er levert.

To menn reparerer tak


Erfaring

Ved å velge leverandører som har erfaring med å levere produkter eller tjenester til prosjekter av lignende type og størrelse, får man en trygghet på at prosjektet går som planlagt. Har leverandøren lang fartstid i bransjen? Har de levert til liknende prosjekter tidligere med godt resultat? Hvor godt kjenner leverandøren til hele prosjektløpet, fra prosjektering, til produksjon og montering?

Referanser

Referanser fra tidligere kunder gir en bedre forståelse av leverandørens kvalitet og pålitelighet. Har leverandøren gode referanseprosjekter å vise til? Hvilke bygg har de levert til tidligere?

Takelementer fra Lett-Tak monteres i Tampere, Finland
Her legges takelementer fra Lett-Tak på arena i Tampere, Finland

Finansiell stabilitet

Sjekk leverandørens økonomiske situasjon for å sikre at de har tilstrekkelige midler til å gjennomføre prosjektet. En rask sjekk kan enkelt utføres på for eksempel Proff.no.

Kvalitetssikret prosjektløp og forutsigbar fremdrift

Noen underleverandører tilbyr et komplett og kvalitetssikret prosjektløp. Hva kan spares av tid og kostnader på at leverandøren kjenner til og tar ansvar for prosjektløpet fra prosjektering til montering?


Vi hjelper deg å oppnå god totaløkonomi

Lett-tak Systemer AS tilbyr et kvalitetssikret og komplett prosjektløp. Siden 1980 har Lett-tak prosjektert, produsert, levert, montert og utført service på prefabrikkerte takelementer til næringsbygg, helsebygg, skoler, idrettshaller og boligprosjekter i Norden.

Spar tid og penger – og oppnå god totaløkonomi

 • Levering og montering av taket inngår alltid i Lett-Tak sine pristilbud
 • Du får rask fremdrift med lange elementer i lav vekt, og egne spesialiserte montører
 • Du unngår forsinkelser ved at egne ingeniører prosjekterer og sørger for at bygget blir optimalisert fra første stund
 • Du oppnår store besparelser i materialer og arbeidstid fra fundament til himling, med takelementer som krever minimalt med bæring
 • Du kan oppnå raskere byggegodkjenning av kommunen, med optimal utnyttelse av plass under taket som gir mulighet for lav byggehøyde
 • Du oppnår rask igangsetting av innvendige arbeider og unngår fuktskader, med montører som kan legge opptil 1200 m2 tak pr dag
 • Du får mindre risiko for fuktskader med egne profesjonelle montører og kort monteringstid
 • Du sparer tid og penger på rydding og sortering, da Lett-Tak fjerner og kildesorterer avfallet selv
 • Du oppnår store besparelser i energiforbruk, med lav u-verdi i takelementene
 • Du oppnår lav kost over tid, med lang levetid og mulighet for å gjenbruke takelementer
 • Du oppnår en høy restverdi på bygg, med takelementer av høy kvalitet
 • Du får raske reparasjoner/vedlikeholdsarbeider ved behov med vår egen service- og ettermarkedsavdeling

Ønsker du mer informasjon om hvordan Lett-Tak Systemer kan bidra til lav totaløkonomi i byggeprosjekter?