Så här uppnår du god totalekonomi i byggprojektet

Så här uppnår du god totalekonomi i byggprojektet

Kostnadöverskridanden är ett välkänt fenomen inom byggbranschen både nationellt och internationellt. Komplexa utmaningar när det gäller kostnadsestimering och kostnadsinformation, samt varierande kvalitet på kommunikationen mellan aktörerna, är typiska orsaker till detta. Detta kan vara en utmanande process, men genom att använda rätt processer och samarbetspartners kan byggprojekt genomföras på ett sätt som ger god totalekonomi.

Gitte Manvik i Lett-Tak

Skrivet av: Gitte Manvik
Teknisk chef
Lett-Tak Systemer AS
gitte.manvik@lett-tak.no
+47 41 22 29 23

Tidig planering av byggprojektetktet

Mycket handlar om att planera i tid och ställa de rätta frågorna innan projektet påbörjas. Grundliga studier av miljöpåverkan, livscykelkostnader, värdeskapande och lönsamhet lägger grunden för kontroll, avvikelsehantering och flexibilitet under hela byggprojektet. Det är mycket enklare och billigare att påverka projektet i ett tidigt skede än efter det att avvikelserna börjar dyka upp.

Tydligt definierad arbetsomfattning

En tydligt definierad projektomfattning och krav på kvalitet från beställaren är nödvändigt innan arbetet med kostnadsuppskattning påbörjas. I de flesta projekt måste man hantera flera intressenter, och det kan vara lönsamt att genomföra en intresseanalys innan projektet detaljeras och beställs. Analysen ska ge svar på vilka intressenterna är, vilka behov de har i projektet, påverkanskraft och hur de bör involveras. På detta sätt kan man undvika att det i efterhand dyker upp extra detaljer som inte var en del av den ursprungliga beställningen.

God budgetstyrning

Upprätta en detaljerad budget för varje steg i projektet och identifiera hur du ska följa upp och kontrollera kostnaderna under hela projektet. Använd erfarenheter från tidigare projekt, definiera ambitionsnivå och omfattning, och ta hänsyn till dagens marknadssituation.

Fokus på kostnadsminskning

Fokusera på hur du kan minska kostnaderna om det behövs och hur du kan spara pengar under hela projektet. Ta reda på hur olika underleverantörer kan hjälpa dig att spara tid och kostnader redan i ett tidigt skede.

Tidseffektivisering

Att genomföra projektet inom den angivna tidsramen påverkar ekonomin i projektet och entreprenörens rykte. Definiera hur projektet ska genomföras inom tidsramen, hur eventuella förseningar ska hanteras och se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga. Genom att välja underleverantörer som kan involveras tidigt i projektet och ta ansvar för stora delar av projektet ökar möjligheterna att slutföra det inom den angivna tidsramen.

Kvalitetssäkring

Se till att projektet uppfyller kvalitetskraven och planera hur du ska hantera eventuella kvalitetsutmaningar som uppstår.

Risikoanalyse

Riskhantering

Upprätta en riskanalys där du identifierar riskfaktorer som kan uppstå under projektet, samt en handlingsplan för hur du kan undvika eller begränsa de olika riskfaktorerna. En riskanalys ger dig en tydlig bild av vad du bör vara uppmärksam på under projektet, sannolikheten och konsekvenserna av dessa risker, samt vilka åtgärder du bör vidta innan eller om händelserna inträffar.

Tät kommunikation mellan parterna

God kommunikation mellan alla parter involverade i projektet är avgörande för att uppnå god total ekonomi i byggprojektet. Öppenhet, tät kommunikation och dokumentation mellan de involverade parterna skapar en gemensam äganderätt till projektet och gör det lättare att få alla att dra åt samma håll. Undvik missförstånd genom att använda begrepp som förstås av alla.

Economisk utvecling og lärande

Utvärdering av projektets ekonomiska effekt, inklusive bedömning av projektets lönsamhet och avkastning, ger lärdom inför nästa projekt. På det sättet är du bättre rustad för att förbättra processen nästa gång.

Livstidskostnad

Alla offentliga byggentreprenörer och ägare är skyldiga att bedöma livscykelkostnader (LCC) vid upphandlingar. NS 3454 är ett hjälpmedel för att genomföra analyserna. Standarden kan användas i alla faser av ett byggprojekt, samt inom förvaltning, drift, underhåll och utveckling. Genom att göra LCC-beräkningar under hela byggprojektet kan du tidigt bedöma tekniska och byggnadsmässiga val och konsekvenserna dessa får för byggnadens drift.

Val av leverantör påverkar total economi

Valet av lämpliga underleverantörer i ett byggprojekt påverkar i hög grad totalökonomin. Men när en leverantör ska väljas för ett byggprojekt, bör man överväga mer än bara prisförslaget.

Forprosjektering-Lett-Tak

Läs noggrant vad prisförslaget faktiskt inkluderar, så att äpplen inte jämförs med päron. Lönar det sig att involvera underleverantören tidigt för att undvika dubbla projekteringskostnader? Kan delar av projekteringskostnaderna dras av om underleverantören ansvarar för projekteringen själv? Vilken slags dokumentation erhåller du före, under och efter projektets färdigställande? Ingår leverans och montering i priset?

Miljö, hållbarhet och kvalitet

Med dagens krav på livslängd, hållbarhet och miljö måste produkterna vara av god kvalitet för att säkerställa att de kommer att hålla och fungera som förväntat. Produkterna bör helst kunna återvinnas och ha möjlighet att vara återanvändbara. Kan leverantören dokumentera en låg CO2-avtryck? Har produkterna lågt U-värde? Ger leveransen ingen miljöpåverkan på byggplatsen? Är produkterna återanvändbara? Är produkterna återvinningsbara?

Leverans- och monteringstid

Leverantören bör ha en god historik av att leverera produkter eller tjänster i tid och enligt avtalade krav. Snabb och säker leverans och montering säkerställer inte bara framsteg för den valda underleverantörens uppdrag, utan också för andra leverantörer. Om till exempel ett tak kan installeras på 1-2 dagar istället för en vecka kan även interna arbeten påbörjas tidigare. Kan produkten/tjänsten levereras inom den nödvändiga tidsramen? Hur lång tid krävs det för att montera produkten och vilka konsekvenser får det för andra aktörer? Har produktdesignen någon betydelse för leverans- och monteringstiden? Ser leverantören till transporten till byggarbetsplatsen själv eller krävs extra tid för att koordinera detta? Utför leverantören montering själv?

Mann tar i mot takelement

Flexibilitet

Det kan uppstå oväntade händelser under byggprojektet, och därför är leverantörer som är flexibla och kan anpassa sig till förändringar i projektet ofta bra val. Har leverantören själv kontroll över produktionen? Vad sägs om kontrollen över leverans och montering? Har leverantören extra resurser att sätta in vid behov?

Produksjon Lett-Tak

Service och support

Försäkra dig om att leverantören erbjuder bra service och support i efterhand. För både byggaren, arkitekten och entreprenören är det en investering i både trygghet och ekonomi om underleverantören känner till hela värdekedjan för sin produkt – från projektplanering, till produktion, leverans och montering. Inte minst är det en stor fördel för byggaren om underleverantören har en bra service- och eftermarknadsavdelning som kan ta hand om produkten under de många åren efter leveransen.

To menn reparerer tak

Erfarenhet

Genom att välja leverantörer som har erfarenhet av att leverera produkter eller tjänster till liknande projekt i storlek och typ, får man trygghet i att projektet kommer att gå enligt plan. Har leverantören lång erfarenhet inom branschen? Har de tidigare levererat till liknande projekt med gott resultat? Hur väl känner leverantören till hela projektförloppet, från planering, till produktion och montering?

Referenser

Referenser från tidigare kunder ger en bättre förståelse för leverantörens kvalitet och pålitlighet. Har leverantören bra referensprojekt att visa upp? Vilka byggnader har de tidigare levererat till?

Här monteras takelement från Lett-Tak på arenan i Tammerfors, Finland.

Finansiell stabilitet

Kontrollera leverantörens ekonomiska situation för att säkerställa att de har tillräckliga resurser för att genomföra projektet. En snabb kontroll kan enkelt göras online.

Kvalitetssäkrat projektflöde och förutsägbar framdrift

Vissa underleverantörer erbjuder en komplett och kvalitetssäkrad projektflöde. Vad kan sparas i tid och kostnader genom att leverantören känner till och tar ansvar för projektflödet från planering till montering?


Vi hjälper dig att uppnå god totalekonomi

Lett-tak Systemer AS erbjuder en kvalitetssäkrad och komplett projektflöde. Sedan 1980 har Lett-tak planerat, producerat, levererat, monterat och utfört service på prefabricerade takkomponenter för kommersiella byggnader, sjukhus, skolor, idrottshallar och bostadsprojekt i Norden.

Spara tid och pengar – och uppnå god totalekonomi

 • Spara tid och pengar – och uppnå god totalekonomi.
 • Leverans och montering av taket ingår alltid i Lett-Tak’s prisförslag.
 • Du får snabb framdrift med långa element av låg vikt och egna specialiserade montörer.
 • Du undviker förseningar genom att egna ingenjörer planerar och ser till att byggnaden optimeras från början.
 • Du uppnår stora besparingar i material och arbetskraft från grund till innertak med takkomponenter som kräver minimalt stöd.
 • Du kan uppnå snabbare byggodkännande från kommunen genom att optimera utnyttjandet av utrymmet under taket, vilket ger möjlighet till låg bygghöjd.
 • Du uppnår snabb igångsättning av interna arbeten och undviker fuktskador med montörer som kan lägga upp till 1200 m2 tak per dag.
 • Du får mindre risk för fuktskador med egna professionella montörer och kort monteringstid.
 • Du sparar tid och pengar på rengöring och sortering, då Lett-Tak tar bort och källsorterar avfallet själva.
 • Du uppnår betydande energibesparingar med lågt U-värde i takkomponenterna.
 • Du uppnår låga kostnader över tid med lång livslängd och möjlighet att återanvända takkomponenterna.
 • Du får högt restvärde på byggnader med takkomponenter av hög kvalitet.
 • Du får snabba reparationer/underhåll vid behov med vår egen service- och eftermarknadsavdelning.

Önskar du mer information om hur Lett-Tak Systemer kan bidra till låg totalekonomi i byggprojekt? Kontakta oss!