Rask montering av takelementer

Lett-Tak har produksjonskapasitet på ca. 300 000 m²/år, og vi kan montere opp til ca. 1200 m² tak pr. dag. Våre elementer monteres alltid av egne spesialiserte montører.


Montasje på byggeplassen

Sikkerhetsrisikoen for montører ved Lett-Tak er generelt større ved montasje på byggeplass. Derfor er det utarbeidet spesielle sikkerhets­regler ved slik montasje. De mest åpenbare risikosituasjonene opptrer i forbindelse med fall fra høyere nivå, og klemfare ved heising og plasse­ring av elementer med kran.

Se vår video fra montasje på byggeplass:

Sikkerhet og sikkerhetsrutiner

Ledelsen og montasjebas er ansvarlig for at alle har satt seg inn i sikkerhetsrutinene. Lett-Tak sin montasjebas har det overordnete ansvaret ute på byggeplassen. Ytterligere sikkerhetsbestemmelser som kreves av entreprenør/oppdragsgiver skal alltid informere Lett-Tak i forkant av prosjektet slik at dette kan videreføres til våre montører. Under obligatorisk SJA-oppstartsmøte om morgenen før montasje starter skal det informeres om ekstraordinære tiltak ved byggeplassen. Innenfor utarbeidete sikkerhetsbestemmelser skal den enkelte montør finne egne gode rutiner for den praktiske håndteringen av sikringsutstyret, slik at sikkerheten ivaretas og arbeidet kan utføres på en effektiv måte.

Takets konstruksjon

Lett-taket er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer

  • Optimalisering av materialvalget
  • Tar hensyn til statiske og funksjonelle krav
  • Varmeforsinkede tynnprofiler i stål, nedre flens som opptar strekkpåkjenninger i snittet
  • I øvre flens benyttes plate av kryssfiner sammen med rekker i tre, og fungerer som kuldebrobryter

Elementets overflate av finer danner et godt grunnlag for taktekkingen, og leveres med asfalt underlagspapp eller Protan PVC takbelegg. Iso­lasjon legges i og mellom profilene, og byggehøyden utnyttes maksi­malt. Himlingen kan leveres ferdig montert på elementet med profilerte stålplater.

Montasjebilder

HMS / Sikkerhet

Generelt

Lett-Tak Systemer jobber systematisk for å oppfylle HMS-kravene. Vi tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldene skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Bedriften er registrert i Norsk Leverandørregister STARTBANK id: 130302.

HMS/ Sikkerhet

Før det settes i gang arbeid på bygning og annen ferdig konstruksjon, skal det sørges for sikker adkomst til tak og toppdekket. Rømningsvei skal være ivaretatt. Ved bruk av lift på byggeplassen skal Arbeidstilsynets kriterier ivaretas. Hovedentreprenør setter opp godkjent atkomst til taket i form av stillas/trappetårn. Dette må være utført av Hovedentreprenør i god tid før montasjen starter. Vi minner om Norsk Byggherreforskrift, iverksatt 01.01.2010 og AML Kapittel 4, krav til arbeidsmiljøet §4-1.

Sikring av takflate

Lett-Tak Systemer AS har ikke ansvar for sikring av takflatens ytterkanter. Det kan inngås avtale i SJA om bruk av 2-metersregelen under montasjen. Ved andre avtaler skal det benyttes kollektive vernetiltak for flate eller skråtak. Det kan gjøres avtale om at taket kan sikres fortløpende etter som takelementene blir montert. Dette bekostes og utføres av entreprenør og/eller byggherre. Ved arbeid som inntekking av gesimser og ytterkanter ellers, kan det påløpe ekstra kostnader og krav vedrørende sikring i form av rekkverk og/eller stillas. Dette må avklares direkte med tekkefirmaet som skal utføre denne jobben. Det er medregnet kostnader for korrespondanse mellom byggeplass og vår montasjekoordinator for montasje, samt Sikker Jobb Analyse på oppmøtedag med inntil 2 timer. Utover dette vil det bli fakturert for medgåtte timer og reisekostnader.

Overlevering/ befaring

Når Lett-Takelementene er ferdig montert, skal det gjennomføres en overlevering av kontraktsarbeidet. Lett-Tak sin montasjebas melder fra til Hovedentreprenør siste montasjedag, og det gjennomføres en ferdigbefaring. Arbeider som ikke er ferdigstilt registreres, og det avklares en frist til å utbedre dette. Hovedentreprenørs byggeleder eller formann må være tilgjengelig på tidspunktet befaringen er avtalt.

Dersom Hovedentreprenør aksepterer arbeidene som ferdigstilte, inntrer følgende virkninger:

  • Hovedentreprenør overtar risikoen for skader på Lett-Tak Systemers kontraktarbeider.
  • Lett-Tak Systemer AS sin plikt til å holde kontraktarbeidene forsikret opphører, og garantiperiode starter.
  • Lett-Tak Systemer AS får rett til å sende sluttoppgjør.

Mangler som fremkommer ved byggherrens overtagelse er Lett-Tak Systemers fulle ansvar selv om disse kunne eller burde vært oppdaget på ferdigbefaringen.

Det skal undertegnes en Registreringsforretning av begge parter. Dersom ikke representant for Hovedentreprenør er tilstede vil Registreringsforretning ettersendes pr. e-post til Hovedentreprenørs byggeledelse.

Ferdigbefaring og overtakelse er ved registreringsforretning iht. NS8417 pkt. 37.6. Tidspunkt for registreringsforretning er siste montasjedag.