Montering

Montering

Montering av Lett-Tak takelement

Montering ingår alltid i priset på våra takelement. Våra egna specialiserade montörer kan installera upp till 1 200 m² tak per dag.

Se hur takelementen är monterade i den här videon

Se videon om hur takelementen är installerade 👀

Montering ingår i priset

Att takmonteringen ingår i priset bidrar till ekonomisk förutsägbarhet under byggprojektet. Detta kan tillskrivas flera faktorer som arbetskraft, material och tidsramar som redan är noggrant beräknade och planerade.

Montering av Lett-Tak takelementer

Du slipper oväntade utgifter som kan uppstå om detta arbete måste skötas separat. Detta gör det möjligt att planera och hantera budgeten mer exakt, samtidigt som risken för kostnadsöverskridanden minskar. Konsekvent ekonomisk planering möjliggör bättre kontroll över projektets totala kostnader. Det underlättar samarbetet med entreprenörer och leverantörer och möjliggör bättre resursfördelning under hela byggprocessen.

Snabb installation och undvikande av fuktskador

Långa takelement med  spann upp till 18 meter installeras snabbt, upp till 1 200 m²  per dag. Monteringshastigheten bidrar till en förkortad byggtid och till att minimera förseningar i projektet. Eftersom taket snabbt kommer på plats kan även invändiga arbeten påbörjas direkt. Utöver fördelarna med tidsaspekten minimeras risken för fuktskador på byggnaden. 

Montering av Lett-Tak takelementer

Minskat HMS-ansvar

Lett-Tak Systemer är ISO 45001-certifierade. Vi ansvarar för våra egna montörers säkerhet och ser till att arbetet utförs i enlighet med hälso- och säkerhetsstandarder. Detta minskar din juridiska och ekonomiska risk i samband med eventuella olyckor eller skador på arbetsplatsen.

Montering av Lett-Tak takelementer

Nollavtryck på byggarbetsplatsen

Monteringsprocessen har minimal påverkan på byggarbetsplatsen. Elementen transporteras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med hjälp av en kran innan monteras direkt. Detta bidrar till att minimera behovet av lagring och hantering av material på själva byggarbetsplatsen och minskar störningar för andra arbeten som pågår på byggarbetsplatsen.

Montörerna tar ansvar för att städa upp och källsortera det avfall som uppstår vid monteringen och därför lämnas inget fotavtryck på byggarbetsplatsen. Denna praxis bidrar till en välorganiserad och effektiv arbetsmiljö.

Taket levereras färdigtäckt

Lett-Taks prefabricerade takelement har en faneryta som ger en solid grund för taktäckningen. Ytan är idealisk för påförande av taktäckning i form av asfalt, underlagspapp eller Protan PVC-takbeläggning.

Eftersom fanerskivan är hård och platt bidrar den till att taktäckningen blir jämn, tät och hållbar. Detta ger extra skydd mot väder och vind och elementen som kan påverka taket över tid. 

Lett-Tak montasje

Taket kan levereras med färdigt innertak

Innertak monteras enligt projektspecifika önskemål. Se alternativ för innertak här. Om du väljer du tak som levereras utan innertak, är takelementen färdiga för nedläktning enligt kundens ljud- och brandkrav.

Takelement fra Lett-Tak, med himling, monteres

Så monteras ett Lätt-Tak

Kom med upp i höjden och se hur taket monteras:

Rutiner

HMS och säkerhet

Ledningen och monteringsledare ansvarar för att alla är insatta i säkerhetsrutinerna. Lett-Taks monteringsledare har det övergripande ansvaret på byggarbetsplatsen. Eventuella ytterligare säkerhetskrav från entreprenören eller uppdragsgivaren ska alltid meddelas Lett-Tak i förväg, så att våra montörer kan följa dem. Under det obligatoriska SJA-uppstartsmötet på morgonen innan montering påbörjas ska det informeras om eventuella särskilda åtgärder på byggarbetsplatsen. I enlighet med de fastställda säkerhetsbestämmelserna ska varje montör planera effektiva rutiner för den praktiska hanteringen av säkerhetsutrustningen, för att tillse säkerhet och effektivitet i arbetet.

Innan arbete påbörjas på byggnader eller andra färdiga konstruktioner ska säker åtkomst till tak och toppdäck säkerställas. Utrymningsvägar ska underhållas på ett adekvat sätt. Om hiss används på byggarbetsplatsen måste Arbeidstilsynets riktlinjer följas noggrant. Huvudentreprenören ansvarar för att ett godkänt tillträde till taket upprättas, vilket kan innefatta ställningar eller trapptorn. Detta måste vara på plats i god tid innan installationsarbetet påbörjas. Vi vill också påminna om vikten av att följa Norsk Byggherreforskrift som trädde i kraft 2010-01-01, samt kraven på arbetsmiljön i AML kap 4, §4-1.

Vi vill informera om säkring av takytans ytterkanter. Under SJA kan vi avtala användning av 2-metersregeln under montering. Vid andra avtal ska kollektiva skyddsåtgärder användas för platta eller sluttande tak. Det går att avtala kontinuerlig säkerhet allteftersom takelementen monteras. Detta hanteras av entreprenören och/eller byggherren. Vid specifika uppgifter som intäckning av taklister och ytterkanter kan ytterligare krav gälla som säkring med räcken eller ställning.

Besiktning och övertagande

När Lett-Tak-elementen är monterade och klara genomförs en överlämning av entreprenadarbetet. Vår monteringsledare kontaktar huvudentreprenören under sista monteringsdagen för att avtala en slutbesiktning. Här går vi igenom allt arbete för att säkerställa att allt är på plats och lever upp till förväntningarna. Eventuella arbeten som inte är avslutade registreras och tidsfrist för färdigställande avtalas. Det är viktigt att huvudentreprenörens byggledare eller arbetsledare är närvarande vid denna tidpunkt.

När huvudentreprenören accepterar arbetet som slutfört sker följande:

  1. Huvudentreprenören tar på sig ansvaret för eventuella skador på Lett-Tak Systemers arbete
  2. Vår skyldighet att hålla arbetet försäkrat upphör och garantitiden börjar
  3. Lett-Tak Systemer har rätt att skicka slutfaktura
  4. Om brister upptäcks efter överlämnandet ansvarar vi för att åtgärda dem även om de kunde ha upptäckts vid slutbesiktningen

Vi undertecknar även ett registreringsavtal tillsammans. Slutbesiktning och övertagande följer riktlinjerna i NS8417 avsnitt 37.6 och äger rum sista monteringsdagen.

Har du frågor om monteringen får du gärna höra av dig!