Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Montering Lett-Tak Wood

Vi har stort fokus på miljö och hållbarhet i alla skeden av våra projekt och vi arbetar aktivt för att minska vårt miljöavtryck och ständigt hitta nya hållbara lösningar.

Samhället står inför stora energi-, klimat- och miljöutmaningar. Globalt står byggindustrin för 40 % av alla CO2-utsläpp, 40 % av energiförbrukningen och 40 % av avfallet. Lett-Tak kan inte lösa dessa utmaningar på egen hand, men vi arbetar kontinuerligt med att bidra med det vi kan.

ISO 14001-certifierad

Lett-Tak Systemer har ISO 14001-certifiering. Denna certifiering är baserad på en internationell standard som har publicerats av International Organization for Standardization (ISO), och ställer upp riktlinjer för att etablera, implementera, underhålla och förbättra ett effektivt miljöstyrningssystem. Certifieringen är ett bevis på att vi har etablerat och implementerat systematiska och effektiva processer för att hantera och kontrollera våra miljöaspekter, samt minska vår miljöpåverkan och förbättra vår övergripande miljöprestanda.

Demonterbara, återanvändbara och återvinningsbara produkter

Våra takelement är designade för lång livslängd och enkel demontering. De kan återanvändas flera gånger på nya byggnader och materialen återvinns när de tas ned för sista gången. Detta minskar behovet av nya material och minimerar mängden avfall.

Montering Lett-Tak Wood

Lågt CO2-avtryck från produktion och produkter

Våra strikta miljökrav gäller inte bara oss utan även våra leverantörer. Vi använder endast hållbart producerade delkomponenter i vår produktion. Dessutom är vi med och återplanterar skog genom våra samarbetspartners. Flera av våra leverantörer (Rockwool, Protan och Ruukki) har tagit fram EPD [1] som dokumenterar miljöförhållandena för deras produkter. Flera leverantörer (Rockwool, Protan, Ruukki och Sika) har även miljöcertifierade styrsystem enligt ISO-standarden, ISO 14001 [2]. Limproducenten Akzo Nobel Coatings AS är certifierad som Miljøfyrtårn [3]. Virkesleverantören Bergene Holm samt byggplywoodleverantören Metsä Wood och UPM Plywood är alla PEFC-certifierade [4].

För leveranser till våra grannländer använder vi returbilar som annars skulle lämna Norge utan last. Det innebär att vi tar tillvara på redan befintliga miljöpåverkan, så att vi totalt sett räddar miljön från ytterligare påfrestning.

1) För mer information om EPD, se www.epd-norge.no
2) För mer information om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) För mer information om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no
4) För mer information om PEFC, se www.pefc.org
5) För mer information om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Lett-Tak Wood takelement

Ett exempel på en produkt med lågt CO2-avtryck är Lett-Tak Wood, som har ett fotavtryck på ca 24 kg CO₂ekv/m². Detta utgör nästan en tredjedel av fotavtrycket från ett däck i massivträ en fjärdedel av fotavtrycket från en stålprofil och en femtedel av fotavtrycket från perforerad betong.

Mer än 85 % återvinning av byggavfall

Mer än 85 % av vårt byggavfall återvinns och mängden avfall minskar för varje år, genom nära samarbete med våra råvaruleverantörer. Se vår miljöplan här:

  1. Dokument ikon
    Miljoplan-för-Lett-Tak-Systemer-AS-23563 KB

Program som minskar materialspill

För att̊ uppnå̊ ett miljöoptimerat takelement krävs inte bara för rena råvaror och goda egenskaper hos materialen. Under projekteringen använder vi mjukvara som gör att vi kan minska materialspill, både under produktion och montering. 3D-modelleringsverktyget sörjer för att vi kan beställa rätt mängd material för varje enskilt projekt och vi blir inte sittande med råvaror över.

Ingeniør fra Lett-Tak foran PC med tegning

Energieffektivt med lågt U-värde

Lett-Tak levererar takelement med U-värde ned till 0,08 W/m². Ett lågt U-värde gör att mindre värme eller kyla går förlorad genom byggnadsdelen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen i byggnaden och har en positiv inverkan på miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser och behovet av icke-förnybara energikällor.

Förnybar energi med solceller

Takytan vi erbjuder är en underskattad yta. Den senaste tiden har många fått upp ögonen för möjligheterna att använda takytan som plattform för solceller och energiproduktion. Lett-Tak har lanserat E-TAK (energi-tak) som är en helhetslösning för att producera el på ditt eget tak, ta hand om den energi som produceras med ett välisolerat tak som håller värmen och en batterilösning som säkerställer ett effektivt utnyttjande av överskottseffekt. Vi kan också bidra med andra solcellslösningar.

Montering Lett-Tak Wood

Noll fotavtryck på byggarbetsplatsen

Vi lämnar inget avfall efter oss på byggarbetsplatsen. Vi städar upp avfall efter montering och källsorterar det. Korrekt hantering och avfallshantering är viktigt för att uppfylla miljökrav och föreskrifter. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och främja god hållbar praxis inom byggbranschen.

Biologisk mångfald med gröna tak

Gröna tak, som även kallas takträdgårdar eller vegetationstäckta tak, är en hållbar lösning med grönytor på hustaken.

Taklösningen bidrar till att minska värmen i närområdet, eftersom växtligheten absorberar solens strålar istället för att reflektera dem som ett traditionellt tak. Detta bidrar till att minska behovet av luftkonditionering och energiförbrukning i byggnader. Gröna tak kan också minska dagvattenproblem genom att absorbera och fördröja regnvattenavrinning. Detta hjälper till att avlasta avloppssystemen och minska risken för översvämning. Dessutom skapar gröna tak livsmiljöer för insekter och fåglar, och ökar den biologiska mångfalden i urbana områden.

(ill: Alliance Arkitekter)

Minskning av dagvatten med blå tak

Blå tak är en annan hållbar lösning vi erbjuder, som fokuserar på effektiv rening och hantering av regnvatten på taket av byggnader.

Blå tak fångar upp och fördröjer regnvatten. Taket har ett vattentätt membran och ett dräneringssystem som gör att vatten kan samlas upp och lagras tillfälligt. Vattnet kan sedan gradvis rinna ut eller användas för bevattning eller andra ändamål. Genom att hantera regnvatten lokalt bidrar taket till att minska risken för översvämningar och dagvattenskador. Det hjälper också till att förbättra vattenkvaliteten genom att filtrera bort föroreningar och minska flödet av förorenat vatten till närliggande vattendrag.

Blå tak kan också bidra till att förbättra byggnadens energieffektivitet. Vatten hjälper till att minska värmeabsorptionen och kan bidra till att minska behovet av att använda luftkonditionering på sommaren.

Kontakta oss om du har frågor om vårt miljöarbete.