Projektering

Projektering

Ingeniører fra Lett-Tak diskuterer en byggetegning

Vår tekniska avdelning består av ett team på 12 erfarna ingenjörer som stöds av vår egen FoU-avdelning. Med över 40 års erfarenhet besitter vi stor kunskap om de möjligheter som våra takelement kan erbjuda.

Vi är med dig från ritning till montering

Lett-Tak Systemer hjälper dig under hela byggprocessen från rådgivning och projektering till produktion och montering av taket.

Vårt helhetsgrepp säkerställer en smidig och koordinerad process och ger dig en trygg ”one shop stop”-upplevelse.

Optimerad konstruktion från start

Lett-Tak har över 40 års erfarenhet och hög kompetens inom takkonstruktion och våra ingenjörer kan ge dig råd utifrån dina specifika behov och önskemål. Vi bidrar även gärna aktivt med förslag på lösningar som kan implementeras med Lett-Tak-element. Detta lägger grunden för ett optimerat byggprojekt redan från starten av planeringsprocessen.

Foto av Katrine van Raaij, fagleder statikk og miljø hos Lett-Tak Systemer
Katrine van Raaij, chef för statik och miljö på Lett-Tak Systemer, kan alla möjligheter med takelementen

Spara tid och kostnader med förprojektering

Förprojekteringen skapar en solid grund för det efterföljande designarbetet. Genom att vi engagerar oss i förprojekteringen kan vi identifiera och lösa potentiella problem, kartlägga alla nödvändiga resurser och definiera tydliga mål och krav i ett tidigt skede. Vi kan även minimera risken för förändringar, förseningar och överskridna kostnader senare i projektet.

Förprojekteringen bidrar också till att säkerställa bättre kommunikation och samarbete mellan alla inblandade parter. Genom att tydliggöra mål och krav under förprojekteringen blir det lättare för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra intressenter att samarbeta och samordna sitt arbete i efterföljande projekteringsskede.

På det här sättet kan tiden som läggs på förprojektering till stor del bidra till att minska den totala tid och kostnad som krävs vid senare projektering.

Ingeniør fra Lett-Tak snakker med kollega foran PC
Förprojektering minskar tid och sänker kostnader vid senare projektering

Projektering i 3D och BIM

Vi projekterar i 3D och BIM*, där vi använder oss av programmen Tekla Structures och Revit. Genom att arbeta i 3D kan vi skapa realistiska och detaljerade modeller av byggnationen och ge en visuell förståelse av projektet. Verktyget möjliggör också en effektiv organisation och strukturering av projektrelaterad information och den kan enkelt delas och överföras mellan olika faser av projektet. På så sätt får vi ett bra informationsflöde och ökad spårbarhet genom hela projektet.

*I BIM levererar vi en ifc-modell, om projektet har högre BIM-krav än utbyte av en IFC-modell så förtydligar vi detta vid kontraktets ingående.

Våra ingenjörer projekterar i 3D och BIM

Vi projekterar enligt följande godkännanden

• SINTEF Teknisk Godkjenning nr.2215
• European Technical Assessment ETA-15/0473
• European Technical Assessment ETA-23/0176
• Centralt godkännande av företag för ansvarsrätt enligt plan- och byggnadslagen


Lett-Tak Systemer AS har godkännande för att vara:
ansvarig för planering Konstruktionssäkerhet i åtgärdsklass 3
• ansvarig för planering av Byggnadsfysik i åtgärdsklass 3
• ansvarig för utförande av montering av bärande metall- eller betongkonstruktioner i åtgärdsklass 1–3

Här kan du läsa mer om våra godkännanden.

Nödvändigt dimensioneringsunderlag

Från projektledaren/entreprenören behöver vi en lista på modeller och andra ritningar som är relevanta för vår leverans, en genomförandeplan (blankett 5185) från ansvarig sökande, så att vi får nödvändig dokumentation för IG, kontaktuppgifter för utvecklingsansvarig och en uppdaterad utvecklingsplan.

Från ARK behöver vi ifc/rvt, takplan (pdf/dwg), alla övriga våningsplan (pdf, dwg), huvudsnitt och detaljsnitt (pdf/dwg).

För att säkerställa en smidig process och undvika eventuella oförutsedda konsekvenser är det viktigt för oss att få det slutliga och kompletta projekteringsunderlaget från alla yrkesgrupper inom den avtalade veckan. På så sätt kan vi genomföra en enda projektering av takelementen, utan behov av fortlöpande justeringar.

Värt att notera är att eventuella förändringar av projekteringsunderlaget efter detta kan påverka både kostnader och tidsförlopp. Vi uppmuntrar därför noggrann bedömning och tydlig kommunikation av eventuella ändringar före denna deadline. På så sätt kan vi tillsammans hitta de bästa lösningarna som säkerställer projektets utveckling och undviker onödiga förseningar eller extra kostnader. Vi finns alltid tillgängliga för att bistå och ge råd under denna process, så att vi kan uppnå bästa möjliga resultat för alla inblandade parter.

 

Från RIB behöver vi ifc/rvt och bärverket i plan och avsnitt (pdf/dwg).

Dessutom behöver vi en lastkarta. Med en lastkarta menar vi en översikt över alla laster som verkar på taket. Laster som snölast, maximal vindhastighet, hastighetstryck under vindbyar qp, axiella krafter, torsionskrafter samt externa och interna tilläggsbelastningar. Invändiga formfaktorer för vind (cpi) som avviker från det som anges i NS-EN 1991-1-4, avsnitt 7.2.9, not 2 (cpi = +0,2/-0,3) ska anges särskilt då beräkning av detta kräver utökade kunskaper om byggnadens utformning. Lastkartan ska också visa var krafterna är avsedda att kanaliseras in i de underliggande konstruktionerna.

Om ett avtal har ingåtts för beräkning av Lett-Tak som avstyvande platta är det viktigt att det avstyvande systemet i väggarna utformas så att skjuvströmningen inte överstiger 20 kN/m någonstans, inte heller ute på takytan eller i övergång till kantbalkar, stödbalkar eller annan underliggande konstruktion/avstyvande system. Lastunderlaget ska anges så att vi entydigt kan beräkna skjuvströmningen var som helst på takytan. Dimensionering för seismiska laster ingår inte i leveransen om inte detta överenskommits vid beställning. Om så är fallet gäller särskilda krav på lastunderlaget. Kontakta oss i så fall för information om detta eller besök vår hemsida.

Lett-Tak skiveberegninger.pdf

All annan information som behövs för dimensioneringen av taket måste uppges.

För att säkerställa en smidig process och undvika eventuella oförutsedda konsekvenser är det viktigt för oss att få det slutliga och kompletta projekteringsunderlaget från alla yrkesgrupper inom den avtalade veckan. På så sätt kan vi genomföra en enda projektering av takelementen, utan behov av fortlöpande justeringar.

Värt att notera är att eventuella förändringar av projekteringsunderlaget efter detta kan påverka både kostnader och tidsförlopp. Vi uppmuntrar därför noggrann bedömning och tydlig kommunikation av eventuella ändringar före denna deadline. På så sätt kan vi tillsammans hitta de bästa lösningarna som säkerställer projektets utveckling och undviker onödiga förseningar eller extra kostnader. Vi finns alltid tillgängliga för att bistå och ge råd under denna process, så att vi kan uppnå bästa möjliga resultat för alla inblandade parter.

 

Från RIV behöver vi ifc/rvt, takplan (pdf/dwg) med måttsatta ursparningar, samt placering av avlopp med uppgift av avloppstyp och dimension.

Vidare ska det klargöras vem som levererar/installerar avlopp.

För att säkerställa en smidig process och undvika eventuella oförutsedda konsekvenser är det viktigt för oss att få det slutliga och kompletta projekteringsunderlaget från alla yrkesgrupper inom den avtalade veckan. På så sätt kan vi genomföra en enda projektering av takelementen, utan behov av fortlöpande justeringar.

Värt att notera är att eventuella förändringar av projekteringsunderlaget efter detta kan påverka både kostnader och tidsförlopp. Vi uppmuntrar därför noggrann bedömning och tydlig kommunikation av eventuella ändringar före denna deadline. På så sätt kan vi tillsammans hitta de bästa lösningarna som säkerställer projektets utveckling och undviker onödiga förseningar eller extra kostnader. Vi finns alltid tillgängliga för att bistå och ge råd under denna process, så att vi kan uppnå bästa möjliga resultat för alla inblandade parter.

 

Minsta monteringsbredd för mötande element på samma balk är 180 mm, förutsatt att detta inte är ett konkavt brott (elementen kolliderar i toppen).  Observera att HUP 180 inte har en reell monteringsbredd på 180 mm och är därför inte lämplig. Minsta verkliga monteringsbredd för ensidig montering är 100 mm. Detta förutsätter en fri ände.

Om elementen monteras på hattprofiler måste de vara vridstyva.

Montering på hattprofiler eller där elementen möter ett hinder i framkant (t.ex. stålvinkel på en betongvägg som går upp förbi taket) kräver en minsta monteringsbredd på 150 mm.

Montering på betong kräver ingjutet plattstål med en minimitjocklek på 8 mm. Plattstålets placering och bredd avtalas med oss. Vid takfall över 2,5° ska monteringen följa takets fall. På stålbalkar kan man till exempel använda påsvetsat plattstål i takets fall.

Se monteringsinformation för Lett-tak Classic här.

 

Information kommer.

Har du frågor om hur vi kan bidra med projektering? Kontakta oss gärna!