ESG som integrerad del av affärsfilosofin

ESG som integrerad del av affärsfilosofin

Montering Lett-Tak Wood

”ESG och hållbarhet är inte buzzwords för oss. Vi är övertygade om att dedikerade insatser inom ESG är en investering i att skapa en bättre framtid för oss alla.”

Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer AS

Johan Aas, VD för Lett-Tak Systemer AS, berättar att insatserna innefattar en rad åtgärder som bidrar till att minska miljöpåverkan och främja hållbara metoder.

”Även om storleken på vårt företag kanske inte omedelbart kräver att vi vidtar åtgärder för ESG, har vi ändå valt att agera proaktivt. Genom att integrera ESG-principer i vår affärspraxis upprätthåller vi inte bara vår position som en pålitlig samarbetspartner, utan vi stärker den också. Vårt tidiga svar på nya krav och förväntningar visar vårt åtagande att vara den föredragna partnern på marknaden. Genom att ha allt ’på plats’ säkerställer vi inte bara vår egen framtida framgång, utan också förtroendet från våra kunder, som vet att de kan lita på oss i alla situationer.”

Resurserna återanvänds

Takelementen kan demonteras och återanvändas

Optimal resursanvändning är ett av sätten Lett-Tak arbetar med hållbarhet på, både för sin egen del och för sina kunder. ”Våra taklement är noggrant konstruerade med tanke på lång livslängd och enkel demontering. Detta gör det möjligt att använda dem flera gånger på olika byggnader. När det är dags för permanent borttagning kan nästan 100% av materialen återvinnas istället för att bli avfall,” förklarar Aas.

Lett-Tak demontering
Här demonterar Lett-Tak gamla taklement som ska användas på en ny byggnad.
Skolor får använd utrustning

Även anställda och lokalsamhället gynnas av tanken att återanvända resurser. Överskott och avfall av trä från produktionen används som brännved, som de anställda får ta med sig hem gratis. På samma sätt tas begagnad datamaskinutrustning i bruk på till exempel skolor, vilket ger extra nytta av utrustningen och minskar mängden avfall som hamnar på soptippen. Isoleringsrester från produktionen återlämnas till leverantören för återanvändning. ”På detta sätt kan vi bidra till att minska behovet av att utvinna nya resurser”, betonar Aas.

Optimal användning av byggmaterial

Beställer exakt vad som behövs

Ressurserna utnyttjas på ett effektivt sätt internt i produktionen. Genom att beställa exakt mätta produkter minimeras överskottsmaterial och avfallsmängder – samtidigt som den totala ekonomin i produktionen och projekten förbättras.

Minskar användningen av kemikalier

För att minska användningen av kemikalier i produktionsprocessen används automatiska appliceringsmetoder för lim, och eventuellt överskott återförs till blandningsmaskinen för återanvändning.

Måling av trematerialer før produksjon, Lett-Tak

Källsorterar och återvinner byggavfall

Nollavtryck på byggarbetsplatsen

Lett-Tak har också implementerat källsortering som en del av sin miljöstrategi. ”På byggarbetsplatsen lämnar vi inget avfall,” berättar Aas. ”Vi städar upp avfall under och efter montering och sorterar det. Detta gör det också mer ordnat och enklare för entreprenörer och andra att utföra arbete på byggarbetsplatsen.”

Över 85% av byggavfallet återvinns

Över 85% av byggavfallet återvinns, och mängden avfall minskar kontinuerligt genom nära samarbete med leverantörer.

Säkerställer lång livslängd för takelementen

Aas förklarar att skyddet av material mot fukt, damm och andra skador har hög prioritet. ”Vi utför regelbundna inspektioner av råmaterial för att säkerställa att våra material är i toppskick, inklusive fuktmätningar på trämaterial. Även under monteringen kontrolleras alla takelement noggrant, och exponerade material skyddas för att säkerställa att de uppfyller våra förväntade standarder och krav.”

Detta gör att takelementen klarar de utmaningar de utsätts för under hela byggprocessen och byggnadernas livslängd.

Måling av fukt før produksjon, Lett-tak

Minskar transportbehovet

Lett-Tak har en tydlig strategi för att minska transportbehovet och minimera miljöpåverkan. Detta uppnås bland annat genom att producera takelementen i optimala storlekar, så att så mycket som möjligt kan transporteras i varje leverans. Samtidigt läggs vikt vid att organisera leveranser för att undvika onödig transport. Detta inkluderar beställning av material genom returtransportsystem för att optimera logistiken och minska utsläppen från transporten.

Montering av Lett-Tak takelementer

Använder förnybar energi i produktionen av takelement

Genom att utnyttja solpaneler installerade på egna takytor produceras egen förnybar energi för användning i produktionsanläggningen. Lösningen består av egna takelement (som har en hård yta och är idealiska för att montera utrustning på), stående solpaneler som fångar solenergi från båda sidor av panelerna, en smart strömförvaltningsenhet som kommunicerar med väderprognoser och elpriser, samt ett batteri för lagring. Detta smarta system är ett samarbete mellan Lett-Tak, Isola Solar och TGN Energy, och kallas E-TAK.

Johan Aas på E-TAK

Ställer miljökrav till samarbetspartners

”Vi ställer strikta miljökrav inte bara till oss själva, utan också till våra leverantörer,” konstaterar Aas. Han förklarar att Lett-Tak endast använder hållbara komponenter i produktionen och väljer leverantörer som kan visa aktivt miljöarbete. Flera av dem har miljödeklarationer (EPD) och ECO Product-värderingar. Dessutom prioriterar Lett-Tak användningen av konstruktionsvirke från företag med PEFC/FSC-certifieringar och ångspärrar som är emissions-testade. Han berättar att Lett-Tak också engagerar sig i skogsåterplantering genom samarbete med partners.

Lett-Tak är stolta över att ha en produkt listad i Husproduktportalen, speciellt anpassad för Svanenmärkta byggnader. Denna produkt innehåller alla standardkomponenter som tillåts i Svanenmärkta byggnader.

ESG som drivkraft

Aas påpekar avslutningsvis vikten av att ha en helhetssyn: ”ESG är en integrerad del av vår affärsfilosofi och en drivkraft bakom allt vi gör. Det handlar om mer än bara miljön. Det handlar också om att ta hand om våra anställda och vårt lokalsamhälle.”

Lett-Tak lägger stor vikt vid att säkerställa en god arbetsmiljö för sina anställda.

Det är etablerat en tydlig uppsättning riktlinjer och procedurer för att säkerställa transparens, integritet och ansvarsfullhet i alla affärsbeslut. Goda arbetsvillkor för anställda, en inkluderande anställningspraxis, stöd till lokalsamhällen och välgörenhetsorganisationer, fokus på etisk handel och ansvarsfull styrning är några av områdena som Lett-Tak prioriterar.

Hos Lett-Tak är vi engagerade i att driva verksamheten med integritet och att positivt bidra till samhället vi är en del av. Har du frågor om hur vi arbetar med ESG? Tveka inte att kontakta oss!

Les mer om følgende emner: